De Biesboschfederatie

Belangenbehartiging watersportverenigingen Biesbosch en regio

Doelstelling
Beleidsplan 2015 -2020
1. De Federatie heeft ten doel het beschermen van de watersport en de recreatie op het water in de meest uitgebreide zin en de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten verenigingen in het werkgebied van de vereniging: de Biesbosch.
2.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 
  • het werkgebied van de Federatie zoveel mogelijk te behouden voor de watersport;

  • het bevorderen van de juiste afstemming van de verschillende vormen van waterrecreatie in het werkgebied op elkaar;

  • het verkrijgen van inspraak casu quo het verlenen van medewerking aan de verdere ontwikkeling en inrichting van de Biesbosch;

  • het leggen en onderhouden van contacten met landelijke, provinciale,  regionale, gemeentelijke en particuliere instellingen en organisaties ter bevordering van de doelstellingen van de Federatie;

  • het optreden waar dit gewenst, mogelijk en nuttig is, als representatief orgaan van de gezamenlijke belangen van de watersport in het werkgebied van de Federatie;

  • het zo nodig geven van advies en voorlichting;

  • het mede bevorderen van het eigen karakter van de Biesbosch;

  • het tegengaan van water- en oeververontreiniging;

  • het naleven en propageren van goede gedragsregels op het water;

  • alle overige wettige middelen welke het doel van de Federatie bevorderen;


secretaris@biesboschfederatie.com