De Biesboschfederatie

Belangenbehartiging watersportverenigingen Biesbosch en regio

Lopende Zaken

Binnen de federatie wordt op dit moment aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen:

     
SPIERINGSLUIS

 

Sjors de Rooij TU Delft Faculteit Civiele Techniek

Eindrapport Bachelor Eindproject

 

   
     
Effectbeoordeling recreatievaart op broedvogels en niet-broedvogelsIn het kader van de Natuurbeschermingswet    
     
Blauwe Vaantje    
Noordwaard    

De ontpoldering van de Noordwaard is een onderdeel van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. De maatregel moet resulteren in een waterstanddaling van minimaal 30 centimeter bij Gorinchem. Daarnaast zijn er ook randvoorwaarden opgenomen in het belang van de bewoners en ondernemers in het gebied, natuur, recreatie en cultuurhistorie.

     

 

Ontheffingsbeleid Schotbalken    

Op 21 januari 2010 werd tijdens de gebruikersraad medegedeeld, dat Staatsbosbeheer heeft besloten een uitstervingsbeleid te hanteren t.a.v. de uitgifte van ontheffingen Schotbalken. Men wenst meer rust in het gebied.

 

Natura 2000

Natura 2000 voorziet in een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor Nederland gaat in totaal om 162 door de minister van LNV aangewezen gebieden, waaronder de Biesbosch. Elk land mag zelf regelen hoe de gebieden beschermd worden.

Noordbovenpolder

De Noordbovenpolder is een polder ten oosten van Dordrecht. De polder wordt omsloten door het Wantij. Het Wantij wordt in het zuidoosten door middel van de Ottersluis verbonden met de Nieuwe Merwede. De Noordbovenpolder wordt op dit moment droog gehouden in dagelijkse omstandigheden door een z.g. voorlandkering. Het achterland wordt beschermd door de primaire waterkering. Tussen de primaire waterkering en de voorlandkering is de Noordbovenpolder gelegen.

De gemeente Dordrecht wil samen met de provincie Zuid-Holland een zoetwater-getijdengebied realiseren binnen het programma de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Zij heeft de Dienst Landelijk Gebied regio West (DLG-west) van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie opdracht gegeven een inrichtingsvisie te maken. Het project draagt bij aan de verbinding tussen de Sliedrechtse Biesbosch en de Dordtse Biesbosch en zorgt voor een uitbreiding van de ”ecologische hoofdstructuur’. Voor de polder is reeds een inrichtingsschets gemaakt.

 

Electrisch varen

In 2008 is namens het Nationaal Park Overlegorgaan De Biesbosch het beleidsplan “Ondergedompeld in de Biesbosch – beleidsplan Recreatie en Toerisme voor de Biesbosch Regio” opgesteld. In dit beleidsplan is een uitvoeringsprogramma opgenomen wat voorziet in het uitvoeren van een aantal deelprojecten.

Een van deze deelprojecten bestaat uit het project “Groen Varen in de Biesbosch”, ofwel “Elektrisch varen in de Biesbosch”. Dit project richt zich onder andere op het bevorderen van elektrisch varen in het gebied door onder andere voorzieningen aan te gaan bieden, zoals oplaadstations. Het uiteindelijke doel is om uiteindelijk de waterrecreanten op een “groene” en “stille” manier de Biesbosch te laten beleven. Onder “meer details” worden een aantal mogelijkheden beschreven om dit Groene varen te bevorderen.

De Federatie volgt deze ontwikkelingen op de voet. Op 15 sept. 2011 werd het rapport E-varen gepresenteerd. Klik hier om deze presentatie te bekijken. Het volledige rapport vindt u onder meer details.

Biesbosch 2020

In december 2011 werd het concept rapport Biesbosch in 2020 gepubliceerd. De federatie is door het Nationaal Park uitgenodigd hierop te reageren vóór februari 2012. De federatie bestuurt nu het rapport en bereidt een reactie voor.

Bodemsanering Biesbosch

Samen met een aantal natuurbelangenbehartigers, zit de Federatie voor de waterrecreatie in een Klankbordgroep, die de activiteiten van Rijkswaterstaat begeleid. De sanering van de waterbodems in het stroomgebied van het Wantij, de Nieuwe Merwede en de Sliedrechtse Biesbosch is afgerond. Bij de sanering van de waterbodem van de overige gebieden zal niet langer vervuilde grond worden afgegraven maar worden afgedekt. De grond voor de afdeklaag voor de sanering van de Dordtse Biesbosch is o.a. gewonnen in de polder de Jongeneele Ruijgt. Deze polder is na afgraving worden ingericht als nieuw natuurgebied met kanomogelijkheden. De uitvoering van de Bodemsanering wordt door de Federatie op de voet gevolgd is.

 

Overleg met Staatsbosbeheer

Met Staatsbosbeheer vindt 2 keer per jaar overleg plaats. Dit ook in 2010, eerste overleg in april en vervolgens de evaluatie in begin november.  Uit het overleg in april is gekomen, dat er een noodhulp-gegevenskaartje beschikbaar is met daarop belangrijk telefoonnummers en GPS coördinaten van markante punten in de Biesbosch. Op de nieuwe eigen kaart van SBB zal aangegeven gaan worden, welke steigers geschikt zijn voor mindervaliden. Nu de vaarkaarten nog. Ook heeft de Federatie aangegeven, dat de kanosteiger bij de Kwestieus op een wel heel vreemde plek ligt. Deze wordt nu verplaats naar het Gat van de Zuiderklip, nabij de uitkijktoren. Op aandringen van de Federatie zijn in het Noordergat van de Plomp een drietal en in Spijkerboor een tweetal paaljukken van elk ongeveer 12 meter gerealiseerd. Ook is het damwand bij de meest oostelijke speelweide aan de Petrusplaat in een zodanig slechte staat, dat dit, mogelijk 2011, verwijderd gaat worden en hier komt dan een natuurlijke oever  met een drietal aanlegsteigers voor terug.

secretaris@biesboschfederatie.com